Услуги

page

Услуги

Проектиране и консултантски услуги в строителството

 

ИКА Инженеринг ЕООД предоставя комплексни проектантски и консултантски услуги в областта на строителството.

 

 

 

 

Консултантски услуги

Предлагаме компетентни и висококвалифицирани консултантски услуги при подготовката, изпълнението и легализацията на строителството, които да гарантират на възложителя качествена и ефективна реализация на инвестиционното намерение.

 

 

  • Изработване на подробни количествени и количествено-стойностни сметки за строително-монтажните работи и адекватен икономически анализ на инвестиционното намерение.
  • Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и осигуряване на целия цикъл на документация за одобряване и разрешаване на строителството съгласно действащите нормативни разпоредби.
  • Експертно съдействие при провеждане на търгове и подбора на изпълнители на строително-монтажните работи от страна на възложителя.
  • Независим строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството до въвеждане на строежа в експлоатация.
  • Съставяне на технически паспорт на нови или съществуващи сгради и съоръжения.